عمده فعاليتهاي اين گروه در دو بخش مي‌باشد :  

    1- بخش اول : بخش مستقل

       طراحي در پروژه‌هاي راه‌سازي، راه‌آهن، محوطه‌سازي، جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي، پاركينگ‌ها،
       ترمينالهاي; باري و مسافري، هندسه شهرسازي و مطالعات ترافيكي و عمليات نقشه‌برداري كه بصورت
       مستقل از پروژه هاي اجرايي شركت مي باشد.

 

    2- بخش دوم : بخش غير مستقل 

       در راستاي اين فعاليتها به گروههاي فرآيند، مكانيك سيالات، برق، اتوماسيون و مخابرات، ساختمان و
       معماري اطلاعات تخصصي و راهكار لازم در مورد مكان‌يابي و جانمايي ساختمانها مسيرهاي
       تأسيسات زيرزميني و روزميني و جاده‌هاي دسترسي و ... ارائه داده كه در نهايت نقشه جنرال پلان در
       بخش طراحي تحقق مي‌يابد.

 

 

فعاليتهاي گروه جنرال پلان در صنايع مختلف :

   1- راه‌آهن
 

1-1- طرح هندسي راه‌آهن

1-2- طرح روسازي راه‌آهن

1-3- تهيه دستورالعملهاي بهره‌برداري راه‌آهن

1-4- طرح علائم و تابلوهاي راه‌آهن

    2- راه‌سازي
 

2-1- طرح هندسي راه

2-2- طرح روسازي راه

2-3- طرح ترافيكي و تابلو و علائم

   3- ابنيه فني راه و محوطه
 

3-1- طراحي پلهاي آبرو

3-2- طراحي كانالهاي كنار جاده‌ها

3-3- طراحي كانالهاي انتقال آبهاي سطحي
 

 


  4- محوطه‌سازي
 

4-1- طراحي محوطه‌هاي كارخانجات و دستورالعمل ترافيكي

4-2- طراحي ترمينالهاي مسافري و باربري

4-3- طراحي هندسي محوطه‌هاي ورزشي و آموزشي

4-4- طراحي تسطيح و ترازبندي پروژه‌ها

4-5- طراحي جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي

4-6- طراحي روسازي محوطه

4-7- طراحي فضاي سبز

4-8- طراحي بهسازي محيط

4-9- طراحي پاركينگ

4-10- طراحي انبارهاي روباز صنعتي و غير صنعتي

  5- جنرال پلان
 

5-1- مكانهاي پروژه‌ها

5-2- طرح استقرار استراحتگاه پروژه (Layout)

5-3- طرح جانمايي كارگاهها

5-4- طراحي جانمايي تأسيسات زيرزميني و روزميني و هماهنگي با گروههاي مهندسي

5-5- طراحي جاده هاي دسترسي كارخانجات

  6- نقشه‌برداري
 

6-1- مهندسي عمليات نقشه‌برداري و تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي

6-2- مهندسي عمليات نقشه‌برداري تكنولوژي و ساختماني

6-3- مهندسي سيستم اطلاعات جغرافيايي (EIS)

6-4-تهيه اجرايي نقشه هاي جنرال پلان