1)مرحله اول مطالعات مقدماتي پروژه ها كه شامل :

الف) شناسايي و بررسي اين بخش در بر گيرنده گرد آوري اطلاعات اوليه و انجام مطالعات پايه و مذاكره و تبادل نظر با كارفرما و نظرات كارفرما و بازديد محلي و ميداني از محل طرح و مطالعات ويژگيهاي اقليمي شامل وضعيت بادها و بادهاي غالب و جهت تابش خورشيد و جهت قبله و ميزان بارندگي و بررسي و مطالعه مصالح ساختماني محلي ، بررسيهاي ارتباطي اوليه فضاها يا گزينه ها با يكديگر و ارائه نمودارهاي ارتباطي و استقرار چيدمان و لكه گذاري و طراحي مطابق با در نظر گرفتن مفاهيم فرهنگي خودمان و استانداردهاي برگرفته از نرمهاي طراحي استاندارد گرافيك (Standard geraphic) و تايم سور (Time saver) و نيوفرت(Neufert) و نشريه هاي منتشره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري انجام پذيرفته و ارائه گزينه هاي مختلف و ارسال به كارفرما همراه گزارشهاي مرتبط و گرفتن تاييد اوليه كارفرما مي باشد .

ب) تهيه طرح مقدماتي : در اين بخش كليه مراحل اشاره شده در بند الف بايستي تكميل گرديده و مراحل توسعه اي طرح در صورت نياز پيش بيني شود ، كليه خطوط ارتباطي و دسترسيها و خيابان بنديها با توجه به نحوه استقرار آنها و بررسي ساختمانها از نظر نورگيري ، تراكم طبقات و تخليه اضطراري و پلان كليه طبقات و بام و نماي كليه جوانب ساختمان با نوع مصالح به كار رفته و مقاطع طولي و عرضي پروژه از قسمتهاي با اهميت و تبادل نظر اوليه با گروههاي ديگر و اعمال نظرات آنها در طرح مقدماتي و ارسال به كارفرما جهت تاييد طرح مقدماتي و برآورد اوليه مي باشد.

2)مرحله دوم – تهيه طرحهاي اجرايي كه پس از تاييد مرحله مقدماتي طرح و گزارشها شروع گرديده و پس از ارسال به گروههاي ديگر طراحي و تبادل نظر با آنها و اعمال نقطه نظرات آنها در طرح و تهيه نقشه ها بطور كامل با جزييات اجرايي از ساختمانها و جدول نازك كاري كليه قسمتهاي ساختمان و مقاطع اجرايي و جزييات اجراي درب و پنجره ، ديوار، كفسازيها ، سقفها ، پله ها ، نرده ها و داكتها و غيره و پلانها و نماهاي كامل مي باشد كه پس از آن انجام برآورد هزينه اجرايي در قالب فهرست بها معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي انجام پذيرفته و كار تهيه نقشه در اين مرحله به پايان رسيده و مرحله سوم كه مرحله نظارت عاليه مي باشد ادامه مي يابد.