در حال حاضر گروه مطالعات اقتصادي ضمن بهره مندي از كارشناسان مجرب مشاوره اقتصادي طرحهاي بزرگ اقتصادي در كشور را عهده دار بوده است:

 

      1-مطالعات توجيهي- بررسي بازار محصول

      2 -مطالعات توجيهي- گزارش فني و مالي

      3-مطالعات اقتصادي- اجتماعي منطقه‌اي

      4-مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌ها

      5- مطالعات مكان‌يابي

      6-مطالعات اقتصادي

 

گرايشات و زمينه‌هاي تخصصي فعاليت شركت بر اساس رتبه بندي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي به شرح زير است:

 

      1- ساختمان ، مسكن و شهرسازي

      2- صنعت، شاخه فلزات و معادن

      3- صنعت، مصنوعات

      4- صنعت، انرژي، نفت و گاز

      5- خدمات