1-سيستم ها ،روشها (درون سازماني)


انجام مطالعات و بررسي مستمر به منظور شناخت نارسايي ها و مشكلات سيستم ها وروش هاي عمومي ، پشتيباني و مديريت پروژه در واحدهاي شركت شامل :


ارتباطات

مستند سازي و الگو سازي فعاليت ها

حوزه دانش مديريت پروژه

زير ساخت ها و فرآيندها


بهينه سازي و طراحي مجدد سيستم ها و روش هاي عمومي، پشتيباني و مديريت پروژه در واحدهاي شركت و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن با رويكرد به مدلهاي استاندارد


PMBOK

PMO

PORTFOLIO MANAGEMENT

E.V

PEM

….


همكاري با واحد توسعه سازمان در چارچوب وظايف مشخص به منظور نظارت بر استقرار و حسن اجراي طرحهاي مصوب و دستورالعمل هاي تجديد نظر شده ، مرتبط با سيستم ها و روش هاي عمومي، پشتيباني و مديريت پروژه در شركت


سيستم ها ،روشها (برون سازماني)


تلاش در زمينه جذب پروژه هاي مرتبط با موضوع سيستم ها و روشها در زمينه مشاوره و پياده سازي نظام هاي مديريت پروژه / مستند سازي/ برنامه ريزي و كنترل پروژه/ ...... و آموزشهاي مرتبط


پايش


ايجاد مكانيزم ارزيابي عملكرد شركت شامل پروژه ها ،فرآيندها ، روشها و منابع مرتبط(انساني)


شناسايي شاخص هاي كليدي عملكرد در حوزه هاي فوق الذكر


تهيه ساختار يكپارچه اطلاع رساني (اخذ اطلاعات مرتبط با موضوع به صورت دوره اي با تعريف مشخص)


تهيه ساختار يكپارچه بانك اطلاعاتي با سطوح دسترسي مشخص


تدوين مكانيزم تهيه گزارشات عملكردي در سطح كارشناسي و مديريتي در دوره هاي مشخص


بكارگيري مكانيزم هاي مناسب جهت تحليل اطلاعات به منظور تهيه مباني تصميم گيري درراستاي ارتقاء عملكردي سازمان


استفاده از تكنيك PDCA به منظور پويا نمودن روند ارتقاء و بهبود سازمان


ايجاد ، بازنگري و بهبود نظام پاداش جهت حداكثر نمودن انتفاع سازمان از پرسنل و بالعكس شامل افزايش بهره وري ، ارتقاء عملكردي و بالا بردن شاخص هاي ماندگاري منابع انساني (رضايت شغلي ، انگيزش ، اختيارات و ...)