اهم فعالیت های گروه حسابداری مالی

 1. رسیدگی، کنترل و ثبت کلیه اسناد و مدارک واصله
 2. ثبت دفاتر قانونی
 3. تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
 4. پی گیری کلیه امور مالیاتی شرکت و هرگونه تعامل با سازمان امور مالیاتی
 5. تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه
 6. اخذ تسهیلات
 7. اخذ ضمانتنامه های بانکی
 8. محاسبات و پرداخت حقوق کارکنان
 9. انجام امور مربوط به سهام داران
 10.  صدور چک و هرگونه پرداخت
 11.  تهیه گزارشات (درون سازمانی و برون سازمانی)