• کنترل، بررسی و صحه گذاری درخواست های خرید پروژه ها (براساس BOM، Inquiry، نقشه ها و یا سایر مدارک مهندسی پروژه) و در صورت لزوم بهینه سازی اطلاعات مربوطه (اصلاح یا تغییر لازم)
  • ثبت دقیق کلیه آیتم های سفارش گذاری شده در Equipment List پروژه جهت پیشگیری از هر گونه اشتباه رایج در تامین پروژه های بزرگ مانند خرید چند باره یک آیتم و یا سفارش کمتر یا بیشتر از مقادیر مورد نیاز پروژه
  • همسان سازی و هم پوشانی خرید بین پروژه های مختلف شرکت
  • کنترل درخواست های کالای پروژه ها با مدیریت انبارهای شرکت جهت تطبیق با منابع موجود در انبارهای شرکت و اصلاح درخواست خرید در صورت لزوم براساس موجودی
  • استفاده از موجودی انبارهای شرکت در صورت موجود بودن کالای درخواستی پروژه در انبارهای شرکت پس از اخذ تاییدیه های لازم مانند تایید وندور یا تایید بازرسی کارفرما
  • تقسیم درخواست های خرید بین گروه های مختلف خرید کننده شرکت براساس تجربه و تخصص آنها و یا ارجاء جهت ساخت به کارگاه های ساخت شرکت
  • هماهنگی با مدیریت و تیم اجرایی پروژه ها، واحد بازرسی فنی شرکت و مدیریت انبارهای شرکت جهت حصول اطمینان از تامین به موقع و صحیح کالاها و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها