شرح فعاليت:

    - تحقيقات تكنولوژيكي
    - مطالعات امكان سنجي طرحها
    - مطالعات توجيه فني و اقتصادي در صنايع معدني
    - مطالعات مربوط به مواد معدني در ايران و ساير كشورهاي منطقه
    - بهينه سازي توليد واحدهاي فرآوري
    - مشاوره پروژه‌هاي معدني
    - تهيه پيشنهادات فني
    - برگزاري مناقصه
    - ارزيابي پيمانكاران
   - طراحي فرآيندهاي استخراج معادن
   - انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با صنايع معدني
   - انجام فعاليت‌هاي مهندسي در اجراي پروژه‌هاي معدني
   - مطالعات جانمايي در كارخانه‌هاي فرآوري مواد معدني
   - موازنه مواد، انرژي و فعاليت‌هاي مهندسي پايه
   - تعيين ظرفيت و نوع فرآيندهاي خطوط توليد در صنايع معدني