- هدف اصلي ما در گروه توسعه سازمان افزايش توانمنديها و قابليتهاي ذينفعان خود مي باشد.
- ذينفعان اصلي اين شركت شامل سرمايه انساني آن و مشتريان به عنوان متقاضيان دوره هاي آموزشي مي باشد.
برنامه ريزي بلند مدت جهت افزايش سطح مهارت و توانمندي پرسنل و برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي تخصصي و هماهنگي استفاده همكاران از اين منابع ،از خدمات اين گروه به سرمايه انساني شركت مي باشد.
ارائه خدمات آموزشي به متقاضيان خارج از سازمان به صورت برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي در زمينه هاي مهندسي ، مديريتي ، بازرسي ، زيست محيطي ، اقتصادي و برنامه ريزي و كنترل پروژه مطابق درخواست متقاضيان از خدمات اين گروه به ذينفعان بيروني شركت مي باشد.
تركيب مناسبي از دانش روز و تجربه كار در صنعت ، حاصل حضور دانش آموختگان امروز دانشگاههاي معتبر كشور در كنار صنعت كاران علمي و با تجربه است و اين سرمايه ارزشمند مزيت رقابتي ماست در ارائه خدمات آموزشي به متقاضيان .