در سال 1395 با توجه به افزایش حجم پروژههای اجرایی و استراتژیک استفاده بهینه از قطعات و تجهیزات این واحد فعالیت خود را اغاز نمود

اهم فعالیتها :  

  تدوین اهداف و برنامه  واحد انبار و پیشنهاد آن به مدیران ارشد

یکپارچه سازی اطلاعات انبارهای پروژههای شرکت بمنظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت مصرف بهینه

کنترل فیزیکی مستمر انبارها ازنظر مقدار و تعداد از طرق استاندارد

نظارت و کنترل انبارهای پروژه

کنترل و نظارت  گردش اموال سازمان

  کنترل و نظارت بر انبار ازنظر رعایت اصول 5س و رعایت نکات ایمنی

  کنترل و نظارت بر کدینگ کالا در انبار

انبار کنترل و نظارت بر شناسایی کالاها در

استقرار سیستمهای بروز نرم‌افزارهای انبار و پشتیبانی آنها

نظارت بر تحویل تجهیزات کارفرمایان و محافظت و مراقبت از آن در انبارها جهت استفاده در پروژه

ممیزی و نظارت بر شرایط محیطی نگهداری کالا در انبار

  کنترل و تعیین کالاهای ناباب و نامرغوب ناشی از شرایط نگهداری و سایر عوامل به مسئولین جهت تعیین تکلیف

هماهنگی لازم با مدیران پروژه در خصوص کنترل موجودی‌ها

  هماهنگی و نظارت بر انبارگردانی موردی و دوره‌ای

 نظارت بر فعالیت‌های پرسنل انبار پروژه