همزمان با تعريف و شكل‌گيري سازماني شركت مهندسي بين‌المللي فولاد تكنيك، گروه مهندسي فرآيند توليد متالورژيكي در اين شركت پي‌ريزي و سازمان‌دهي شد.
نقش اصلي اين گروه، تعيين و تعريف فن‌آوريهاي فرآيندي به روز براي پروژه‌هاي در دست مطالعه– مناقصه- طراحي شركت فولاد تكنيك، گردآوري – پالايش – محاسبه و ايجاد بانك اطلاعاتي و پتانسيل مهندسي فرآيندي مورد نياز در اين راستا مي‌باشد.
گروه فرآيند توليد در پروژه‌هاي متالورژيكي در زمينه‌هايي بشرح بعدي به انجام خدمات مهندسي مربوطه مي‌پردازد :

o تعريف و تعيين كلان تكنولوژي، ظرفيت ها و نوع فرآورده‌هاي خط توليد
o تعريف و تعيين كليه اطلاعات پايه (Basic Information) براي پروژه‌هاي متالورژيكي
o تهيه كليه نقشه‌هاي جانمايي – چيدمان، موازنه مواد- انرژي، نمودارهاي فرايندي و روند نماهاي فرآيندي پايه (Basic Design) براي پروژه‌هاي متالورژيكي
o تهيه كليه نقشه‌ها و مدارك فني فرآيندي تفصيلي (Detail Design) براي انواع نسوز كاريهاي ساختماني و تجهيزاتي براي پروژه‌هاي متالورژيكي
o تهيه بخش فرآيندي اسناد مناقصه براي پروژه‌هاي متالورژيكي
o تهيه بخش فرآيندي پيشنهادهاي فني – مالي مناقصه‌ها براي پروژه‌هاي متالورژيكي