اسلب وارداتی در آسیا با رشد قیمت ورق و بهبود نسبی تقاضا، بهبودهایی را تجربه نموده است. در جنوب شرق آسیا، قیمت پیشنهادی اسلب سی آی اس 25 دلار نسبت به دو هفته قبل بالا رفته 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر شده است. در مقایسه با یک ماه قبل نیز قیمت 35 تا 45 دلار رشد داشته است. قیمت ورق گرم در بازار داخلی منطقه نیز یک ماه اخیر 10 تا 20 دلار بالا رفته 460 تا 480 دلار هر تن درب کارخانه در تایوان ثبت شده است و قیمت صادراتی منطقه 460 دلار هر تن فوب است. به گزارش فولاد ایران، در این بین اسلب ایران 350 تا 360 دلار هر تن فوب است که معادل 385 تا 395 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیاست. به گزارش متال اکسپرت ایران با مازاد عرضه اسلب روبروست و فروش در چنین قیمت های پایینی برای آن به صرفه است.

منبع : www.ifnaa.ir