با رشد قیمت ورق گرم در نقاط شمالی چین، قیمت های پیشنهادی صادراتی آن نیز بالا رفته است. ظاهرا ارزان تر بودن قیمت در بازار نقاط شمالی این کشور تقاضا را بهتر کرده البته جو کلی بازار آن نیز رو به بهبود است. به گزارش فولاد ایران، متوسط قیمت صادراتی 465 دلار هر تن فوب است که 10 دلار هر تن رشد قیمت داشته است.

منبع : www.ifnaa.ir