کشور چین در راستای بین المللی کردن یوآن، علاوه بر اقدامات سیاستی متعدد، سیستم پرداخت CIPS نیز راه اندازی نموده است تا استفاده از یوآن در پرداخت و تسویه های بین المللی را تسهیل کند. 🔹در حال حاضر کشورهای مختلفی از سراسر جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم به این سیستم دسترسی پیدا کرده اند.

منبع : http://www.ifnaa.ir/