در اين مديريت جهت استفاده بهينه از دانش فني و امكان ارتباط بهينه با گروههاي طراحي و فني شركت، مطالعه قرارداد و نيز شناخت كامل پروسه توليد و تجهيزات و اقلام كليدي پروژه صورت مي‌گيرد.
همچنين اظهارنظر و بررسي بر روي برنامه زمان‌بندي پروژه، استانداردها، تصويب طرح‌هاي تهيه شده در قالب تاييديه مقدماتي، حصول اطمينان از استفاده  الگوهاي طراحي، هدايت تيم مهندسي نيز در طول پروژه صورت مي‌گيرد.
از ديگر وظايف اين واحد مي‌توان به سنجش عملكرد طراحي، اخذ گزارشات از واحد برنامه‌ريزي و كنترل زما‌ن‌بندي پروژه در فاز مهندسي، مديريت و كنترل تغييرات محدوده طراحي، نظارت و كنترل صورت وضعيتهاي تهيه شده فاز مهندسي، شركت در جلسات KOM و نيز نظارت بر مستندسازي كليه مدارك و اسناد و آموزه‌هاي مهندسي را نام برد.