مدير پروژه مسئول اجراي پروژه بر اساس قرارداد منعقد شده بين كارفرما و شركت بوده و بايد با بكارگيري عوامل و امكانات مورد نياز و با اتخاذ تدابير مناسب، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و كنترل مستمر  پروژه را در زمان و با كيفيت و استاندارد‌هاي مقرر در قرارداد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و كارفرما مديريت و اجرا نمايد، به نحوي كه رضايت كارفرما و شركت را حاصل گرداند.
          مطالعه دقيق قرارداد منعقده بين شركت و كارفرما، بازديد و شناسايي سايت محل اجراي پروژه، شناسايي سازمان، گروهها و عوامل مرتبط با كارفرما يا مشاركت، انتخاب و منصوب نمودن مديران اجرايي، هماهنگ كننده مهندسي و تأمين، برنامه‌ريزي و كنترل، مسئول قراردادها و عوامل كنترل كيفي پروژه با هماهنگي معاون پروژه‌ها از اهم وظايف مدير پروژه مي‌باشد.
مدير پروژه همچنين وظيفه شناسايي و تهيه فهرست فعاليتهاي عمده پروژه و محدوده‌هاي مختلف طراحي، تامين تجهيزات و كالا، اجراء كنترل و بازرسي، راه‌اندازي، تحويل و نگهداري پروژه را تا زمان بهره‌برداري قطعي بر عهده دارد.
در همين زمينه تشكيل جلسات با گروه‌هاي داخلي به منظور تبيين و تعريف مسئوليتهاي مربوطه جهت شروع طراحي، تعريف و تعيين محدوده كاري و جدول قيمت قرارداد بين اعضاي مشاركت، تشكيل جلسات مستمر و پيگيري مسائل داخلي اعضاي مشاركت ، قبل و بعد از شروع پروژه از اهميت خاصي برخوردارند.
          در زمينه مباحث برنامه‌ريزي و كنترل پروژه، وظيفه مدير پروژه راهنمايي و هدايت جهت تهيه ساختار تفكيك پروژه به پلانت، پلانت يونيت، ساب يونيت و كدبندي پروژه، تعريف و تنظيم فرمتها و نحوه مكاتبات عوامل مختلف پروژه با شركت و عوامل كارفرما، تعيين نحوه شكست فعاليت‌هاي مختلف پروژه، تهيه برنامه زمان بندي سطوح مختلف و نيز برنامه تخصيص بودجه و اعتبارات و هزينه پروژه و كنترل و تاييد آنها ، مي‌باشد.
همچنين به منظور حصول اطيمنان از وضعيت اجرايي پروژه، بررسي، كنترل و تائيد گزارشات پيشرفت پروژه، بررسي و تحليل علل تأخيرات، چاره‌جويي و رفع تنگناها و مشكلات به منظور جبران تأخيرات و هدايت و كنترل پروژه جهت اتمام عمليات در زمانهاي مقرر و برنامه‌ريزي شده، از ديگر وظايف مدير پروژه مي‌باشد.
از ديگر موارد مهم وظايف مدير پروژه مي‌توان به كنترل مستمر درآمد، هزينه و اعتبارات پروژه و برقراري تعادل معقول بين درآمد و هزنيه‌ها، كنترل و تائيد صورت وضعيت كارهاي انجام شده، برنامه‌ريزي و انجام خدمات دوران تضمين و تحويل قطعي پروژه و آزادسازي تضمين‌ها، اشاره نمود.