شناخته شدن به عنوان معتبرترين پيمانكار عمومي (GC) كشور و توسعه فعاليت در سطح
بين المللي ، با تأكيد بر نوآوري و انتقال فناوريهاي روز ؛

هدايت سرمايه گذاري ها در طرح هاي صنعتي و عمراني با بازده اقتصادي مطلوب.