نمك زدايي نفت چاه های گچسارانتاریخ انتشار ۱۴۰۰/۱۱/۲