انتقال مواد گندله سازی گل گهرتاریخ انتشار ۱۴۰۰/۵/۲