انتقال مواد گندله سازی گل گهرتاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۲/۱۱